Nautisk ordlista

Home » Veta mer » Nautisk ordlista

By micke on March 26, 1999. No Comments

island_to_oneselfDet finns få fritidsaktiviteter med så mycket konstiga ord och fraser. Det tar lång tid att lära sig allt. Om du är ny på det här med segling kanske den här listan med sjö-ord kan hjälpa.

Akter
Bakre delen på en båt.
Akterlig
Som kommer akterifrån eller som finns i aktern.
Akterlik
Aktre kanten på ett segel. Går från fallhornet till skothornet.
Aktertamp
Förtöjning från aktern och akteröver.
Avdrift
Rörelse i sidled till följd av vågor eller vind.
Avlastare
Anordning som låser ett skot eller ett fall. Babord Vänster sida i färdriktningen.

Backslag
Inombordsmotorns “växellåda”.
Beaufort-skalan
Vindskala graderad från 0 till 12.

Beslagsband
Rep eller band som används för att surra ett segel mot bom eller mantåg.
Beslå
Vika och surra ett segel.
Bog
Riktning. På babords bog seglar man med vinden från styrbords sida och tvärtom. Jämför Halsar.
Bom
Rundhult som används för att sträcka seglets undre lik.
Bomlik
Liket som går längs bommen från halshornet till skothornet. Underlik på försegel.

Dejsa
Röra sig bakåt, backa
Dikt bidevind
Segla med vinden snett framifrån, och så nära upp mot vinden som möjligt utan att drivkraften minskar.
Dirk
Lina från masttopp till bomänden. Håller bommen när inte storseglet är hissat.
Dra (om segel)
Spännas ut av vinden och driva båten framåt.
Dubbelt halvslag
Knop som används vid förtöjning.
Durk
Golvet i båten.

Fall
Lina som används för att hissa segel.
Falla
Styra båten bort från vinden.
Fallhorn
Hörnet där fallet fästs (seglets övre hörn).
Fartvind
Vind som skapas av båtens fart.
Fender
Anordning som hindrar att båtens sidor skadas i kontakt med tex brygga eller annan båt.
Fock
Ett mindre försegel.
Front
Kontaktpunkt mellan kall och varm luft.
Förifrån
Från fören/framifrån.
Förstag
Vajer som håller masten på plats i fören.
Förtamp
Förtöjning från fören och föröver.
Förtöja
Göra fast en båt vid kaj, brygga etc.

Gaj
Spinnakerns skot. Också en lina som ger stöd till en bom, ex preventergaj.
Genua
Ett stort försegel. En lättvindsgenua används vid mycket svag vind.
Gipp
Vända undan vinden.

Halsar
För vilka halsar som en båt seglar avgörs i första hand av storseglets skotning. Vid babords halsar kommer vinden i från babordssidan och tvärtom.
Halshorn
Hörnet där mast och bom möts i seglets nedre förliga hörn.
Halvvind
Vind som kommer in nästan rakt från sidan.
Horn
Hörn på ett segel.
Högtryck
Områden med högt atmosfäriskt tryck, d.v.s. över 1015 hektopascal.

Isobar
Linje i väderkartan som förenar orter med samma atmosfäriska tryck.

Kicktalja
Ett kraftigt fyr- eller sexskuret block som hjälper till att sträcka storseglets akterlik.
Knap
Beslag runt vilket man kan fästa t.ex, en lina eller en tamp.
Kompass
Instrument som visar den magnetiska nord-sydriktningen.
Kompasskurs
Kursen som kompassen visar och som man styr efter.
Kompassros
Den graderade skivan på kompassen.
Kryssa
Segla mot vinden, ömsom för babords, ömsom för styrbords halsar.
Kurs
Den riktning som båtens mittlinje har.

Landmärke
Lätt identiferbart föremål som är utmärkt på sjökortet, t.ex. fyrar, vattentorn och kummel.
Latitud
Position i förhållande till ekvatorn.
Latta
Plast- eller träribba som formar storseglets akterlik.
Ledblock
Block som leder tampar i viss riktning.
Lik
Kant på ett segel.
Longitud
Position i förhållande till nollmeridianen (Greenwich-meridianen).
Lova
Styra båten i den riktning som vinden kommer ifrån.
Lovart
Det håll varifrån vinden kommer.
Lovarts gaj
Lina i lovart som reglerar spinnakern.
Lågtryck
Områden med lågt atmosfäriskt tryck, d.v.s. under 1015 hektopascal.
Lä gaj
Skot i lä som reglerar spinnakern.

Det håll som vinden blåser åt.
Läns
Segling med vinden akterifrån.

Mantåg
En vajer som går runt däck för besättningens säkerhet. Hålls uppe av mantågsstöttorna.
Mastlik
Kant på storseglet som längs masten går från halshorn till fallhorn.
Mastskena
Skena längs masten i vilken storseglets travare löper.
Meridian
Linjer vinkelräta mot ekvatorn.
Midskepps
Mitt på båten.
Missvisning
Avvikelse från nord-sydriktningen hos kompassnålen.

Nedhalare
Lina som förhindrar en bom att lyfta.

Paralleller
Linjer från ekvatorn och ut mot polerna.
Pejlkompass
Liten kompass som används för att bestämma bäringen till ett föremål.
Pistolhake
Hake som används för att fästa en fock eller genua vid förstaget.
Plattläns
Segling då vinden kommer in rakt akter ifrån.
Preventergaj
Lina som förhindrar en ofrivillig gipp.

Reva/Ta in ett rev
Minska seglets yta för att anpassa det efter vindstyrkan.
Revhål
Skodda hål i revrade på ett segel.
Revlina
Lina som sträcker det nya underliket när man tar in ett rev.
Revlöddra
Ögla i seglets lik som används när man tar in ett rev.
Revsejsing
Kort lina som sitter i seglets revhål. Används för att binda om den revade delen av seglet.
Rigg
Samlingsterm för en båts segel, master och rundhult.
Rorkult
Stång som används för att manövrera rodret, speciellt på mindre båtar.

Sann vind
Vindens verkliga fart och riktning. Känns då man ligger helt stilla.
Saxa segeln
Att segla för plattläns och ha storseglet på ena sidan och förseglet på den andra.
Schackel
U-formad bygel i metall, som används för att koppla ihop t.ex. fallet och fallhornet.
Sittbrunn
Ett öppet, nedsänkt utrymme varifrån båten styrs.
Skenbar vind
Vinden som råder ombord. Resultatet av fartvinden och den sanna vinden.
Skot
Lina som reglerar seglet.
Skota hem
Flytta ett segel närmare båtens mittlinje.
Skotblock
Skuret block som en tamp löper genom.
Skothorn
Hörnet där skotet fästs (i seglets aktre, nedre hörn).
Skotpunkt
Den punkt där skotet fästs. Genom att reglera skotpunkten kan man ändra seglets form och flytta buken.
Skotskena
Skena för skotblock som gör det möjligt att ändra skotvinkel.
Slacka
Lossa på eller släppa efter på ett skot, en förtöjning, ett rev etc.
Slagsida
Lutning åt sidan.
Slå (om segel)
Fladdra som en flagga.
Slör
Segling då vinden kommer snett akterifrån.
Spinnaker
Stort, lätt ballongliknande segel som sätts för om masten. Spinnakerbom Tvärslå som håller ut spinnakern.
Spinnakerlift
Lina som tillsammans med nedhalet håller spinnakerbommen på plats.
Spring
Förtöjningslina som förhindrar att båten förflyttar sig framåt eller bakåt. Förspringet går från aktern och föröver. Akterspringet går från fören och akteröver.
Stagvända
Vända en båt med fören åt vinden. Kallas också slå, att göra ett slag.
Storskot
Storseglets skot som går från bom till skotblock och gör det möjligt att reglera storseglet vinkel mot vinden.
Styrbord
Höger sida i färdriktningen.
Surra
Fästa med hjälp av rep eller liknande.

Telltales
Ulltrådar som visar vinden och tillåter fintrimning av seglen.
Transportör
Navigeringshjälpmedel i form av en gradskiva som används vid utläggning av kurser i sjökortet.
Travare
Länk längs storseglets mastlik och en skena på masten.

Uthal
Lina som sträcker ut seglet längs bommen.
Utprickning
Markering av grund, farleder etc, med hjälp av sjömärken.

Vant
Vajer som håller masten på plats i sidled.
Vantspridare Liten tvärslå som håller ut vanten från masten och på så sätt gör masten stadigare.
Vindöga
Rakt mot vinden.
Vinsch
Metalltrumma och vev som gör att kraften kan ökas vid hemtagning av skot eller fall.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *